Paper Kit 2 Angular
Icon html
Icon sass
Icon bootstrap
Icon angular

๐Ÿ˜ Case Study: "How we built from scratch Light Bootstrap Dashboard" on one of the biggest publications on Medium: FreeCodeCamp.

Paper Kit 2 Angular

Free Bootstrap 4 UI Kit for Angular
· 5.00/5 (6 Reviews)

MIT License

984 Downloads
11 Comments
Regular Support
Lifetime Updates
Release: 16 days ago
Update: 16 days ago
Icon html
Icon sass
Icon bootstrap
Icon angular

16 Handcrafted Components

3 Customized Plugins

3 Example Pages

Product certified by: Creative Tim

We are here to help you!

11 Web Developers commented on this product

Report issue

berker.demirer
  • downloaded
4 days ago

do you have a plan to release pro version of it?

chelaru_ciprian
  • owner

Hi, @berker.demirer ! The pro version is under development and we are trying to make it as fast as we can, but we cannot say how soon will it be done. Best, Ciprian
2 days ago

You have to be logged in to post a comment. Login here.

Why our customers appreciate us

Design Quality

I really like your template. It make my development process stressless unlike before...

Design Quality

Design Quality